Otthon. Kényelmesen.

Adatkezelési tájékoztató

Bevezető

Szolgáltatóként nagyon fontos számunkra az Ön adatainak védelme és biztonsága, valamint egyes egészségügyi adatainak bizalmas, orvosi titokként történő kezelése. A következőkben a honlapunk használata, valamint az általunk nyújtott szolgáltatások igénybe vétele során történő személyes adatkezelés rendjéről, szabályairól tájékoztatjuk. Személyes adatnak tekintünk minden, Önre személyesen vonatkoztatható adatot, mint például a nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát. Vállalkozásunk szigorúan betartja az adatvédelmet szabályozó jogszabályi előírásokat, különös tekintettel Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Rendelet).

 

 

Adatkezelő megnevezése

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) kiadója, egyben Adatkezelő (továbbiakban: Vállalkozás)

 • neve: Urbán Zsombor egyéni vállalkozó
 • székhelye: 2151 Fót, Attila utca 3.
 • adószáma: 66975452-1-33
 • nyilvántartási szám: 41759294
 • egyedi ÁNTSZ azonosítója: 505065
 • ÁNTSZ ágazati azonosítója: 00103574
 • felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2023/000651
 • telefonszáma: +36-27-743-220
 • mobilszáma: +36-70-774-8620
 • e-mail címe: info@vervetelotthon.hu

 

Címzettek megnevezése

Jelen Tájékoztató vonatkozásában címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot Vállalkozásunk közli, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek, ugyanakkor az általuk végzett adatkezelés meg kell, hogy feleljen az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. A személyes adatok címzettnek történő átadásához nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása, ennek megfelelően a következőkben adunk tájékoztatás azon partnereink adatairól, amelyekkel valamilyen formában, a jogszabályi előírásoknak szigorúan eleget téve adatokat osztunk meg.

 

Tárhely- és domain szolgáltató

A Vállalkozás tárhelyszolgáltatását és domain kezelését végző társaság:

 • megnevezése: CWeb Hosting Kft.
 • címe: 1173 Budapest Borsó utca 12-32.
 • e-mail címe: info@cweb.hu
 • honlap: www.cweb.hu
 • telefonszáma: +36-70-282-7206
 • cégjegyzékszáma: 01-09-405273
 • adószáma: 32069473-1-42

 

Laboratórium

A Vállalkozás laboratóriumi hátterét biztosító társaság:

 • megnevezése: SYNLAB Hungary Kft.
 • címe: 1121 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.
 • e-mail címe: hungary@synlab.com
 • honlap: www.synlab.hu
 • telefonszáma: +36-1-588-8500
 • cégjegyzékszáma: 01-09-923956
 • adószáma: 14872925-2-42

 

Könyvelő

A Vállalkozás könyvelési, adózási, bérszámfejtési feladatait ellátó vállalkozó:

 • megnevezése: Némethné Nagy Mariann egyéni vállalkozó
 • címe: 2151 Fót, Temesvári utca 13.
 • telefonszáma: +36-20-516-5371
 • nyilvántartási száma: 44492572
 • adószáma: 67242982-1-33

 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés

Amennyiben Vállalkozásunk az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelést kíván végezni (lásd Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), az érintett hozzájárulását az Adatkezelési szabályzatában meghatározott adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kéri be.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Vállalkozásunk honlapjának használata során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, vagy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is hozzájárulásnak minősül, amely az érintett személyes adatainak tervezett kezelését egyértelműen jóváhagyja. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak. Az érintett hozzájárulása az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységünkre kiterjed.

Vállalkozásunk a szolgáltatások nyújtása céljából az érintett hozzájárulása alapján, a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges online, vagy telefonos előjegyzés, időpontegyeztetés részeként, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét követő elektronikus leletküldés részeként, a Vállalkozás honlapján található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén, valamint ugyancsak a Vállalkozásunk honlapján keresztül történő, reklámokat is tartalmazó hírlevélre való feliratkozás esetén kezeli a szolgáltatást igénybevevő, és/vagy a szolgáltatást az igénybevevő számára megrendelő személy alábbi adatait:

 • a szolgáltatást megrendelő, és/vagy igénybevevő neve (valamennyi, az előző bekezdésben felsorolt esetben),
 • a szolgáltatást megrendelő, és/vagy igénybevevő e-mail címe (valamennyi, az előző bekezdésben felsorolt esetben),
 • a szolgáltatást megrendelő, és/vagy igénybevevő telefonszáma (csak az egészségügyi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan),
 • a szolgáltatás igénybe vételi helyének pontos címe (csak az egészségügyi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan).

 

Az adatgazdaságosság szabályaira tekintettel Vállalkozásunk nem köti szolgáltatásainak igénybe vételét olyan személyes adatok kezeléséhez és az ahhoz való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szolgáltatások teljesítéséhez.

Ezen adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Az érintettek a személyes adataik kezelésére vonatkozó hozzájárulásukat Vállalkozásunk részére eljuttatott egyszerű, írásos nyilatkozat formájában vonhatják vissza.

 

Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés (lásd Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre a kötelezettséget előíró jogszabály rendelkezései az irányadók. Az adatkezelés ezen formája esetén az érintett hozzájárulására nincs szükség, mivel az adatkezelés részleteit, és szabályait jogszabály határozza meg, melyek Vállalkozásunk tevékenysége viszonylatában elsősorban, de nem kizárólagosan a következők:

 • az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
 • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, és annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

 

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

Vállalkozásunk jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait:

 • Az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény alapján különösen:
  • adószám,
  • név,
  • cím,
  • adózási státusz.
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján:
  • név,
  • cím,
  • a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése,
  • az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy,
  • valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása,
  • a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő,
  • az ellennyugtákon a befizető aláírása.
 • A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján:
  • vállalkozói igazolvány száma,
  • őstermelői igazolvány száma,
  • adóazonosító jel.

 

Ezen személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettje a Vállalkozás könyvelési, adózási, bérszámfejtési feladatait ellátó vállalkozás.

 

Egészségügyi adatok kezelése

Vállalkozásunk egészségügyi szolgáltatás nyújtása céljából, jogi kötelezettség teljesítése jogcímén a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendeletben foglaltak, valamint az Eüak. rendelkezései alapján kezeli a szolgáltatást igénybevevő alábbi személyes adatait:

 • A vonatkozó előírásokban meghatározott, laboratóriumi vizsgálatra szóló orvosi beutaló részeként:
  • a szolgáltatást igénybevevő nevét,
  • a szolgáltatást igénybevevő születéskori nevét,
  • a szolgáltatást igénybevevő születési idejét,
  • a szolgáltatást igénybevevő anyjanevét,
  • a szolgáltatást igénybevevő társadalombiztosítási azonosító jelét,
  • a szolgáltatást igénybevevő lakcímét,
  • a beutaló orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot,
  • a beutalást indokló diagnózis szöveges leírását és kódját (BNO-kód),
  • a beutalót kiállító orvos nevét,
  • a beutalót kiállító orvos pecsétszámát.
 • A vonatkozó előírásoknak megfelelő vizsgálati eredmények részeként:
  • a beteg nevét,
  • a beteg anyja nevét,
  • a beteg társadalombiztosítási azonosító jelét,
  • a beteg születési idejét, életkorát
  • a beteg lakcímét,
  • a kezelő orvos nevét,
  • a laborlelet protokollszámát,
  • a vizsgálati eredményeket,
  • laborleletet validálók nevét.

 

Vállalkozásunk egészségügyi szolgáltatás nyújtása keretében az egészségügyi- és személyes adatok kezelésének elsődleges célja a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, a kezelésben résztvevők eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, az érintett egészségi állapotának nyomon követése, a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele, valamint a betegjogok érvényesítése. Ezeken túlmenően a Vállalkozás az egészségügyi- és személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, és azoknak eleget téve végzi.

A jelen fejezetben meghatározott személyes adatok címzettje a szolgáltatás nyújtása szempontjából területileg illetékes laboratórium és annak munkavállalói.

A jelen fejezetben meghatározott személyes adatok Vállalkozásunknál történő kezelésének időtartama:

 • a laboratóriumi beutaló átvételétől a laboratóriumban történő átadásig, de legfeljebb 6 óra,
 • a laboratórium által kiadott laboratóriumi lelet átvételétől számított legfeljebb 30 nap,
 • az egyéb vizsgálati eredmények viszonylatában az Eüak. előírásainak megfelelően.

 

Vállalkozásunk a birtokába került egészségügyi- és személyes adatokat az Eütv., valamint az Eüak. rendelkezéseinek eleget téve orvosi titokként kezeli.

Vállalkozásunk mind a hozzájáruláson, mind a jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelések során maradéktalanul biztosítja az érintettek számára a jogaik gyakorlásának lehetőségét.

 

LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A HONLAPUNK HASZNÁLATA SORÁN

Általános tájékoztatás a sütikről

A süti (angolul cookie) egy számítástechnikai információcsomag, amelyet a meglátogatott honlap szervere küld a honlapot felkereső felhasználó internetböngészőjének, majd a böngésző visszaküldi azt a szervernek minden, a szerver felé küldött kérés alkalmával. Amikor a böngésző visszaküld egy kérést, a szervernek lehetősége van azt összekapcsolni egy korábban létrehozott kéréssel, amennyiben a felhasználó már korábban is meglátogatta az adott honlapot.

A sütiket maga a honlap szervere hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó számítógépén, mobileszközén, ahol azokat az eszközök egy elkülönített mappában tárolják el korlátlan, vagy meghatározott ideig.

A sütiket leggyakrabban egy adott internetes oldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, webáruházak vásárlói kosárának nyilvántartására, vagy éppen a látogatók nyomon követésére használják.

 

Részletes tájékoztatás a sütikről

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezek olyan sütik, amelyek nélkül az adott oldal nem tud funkcionálisan működni. Ezek a sütik tehát ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között – különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről.

Ezen sütik használatával történő adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Használatot elősegítő sütik

Ezek a sütik azok, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például azt, milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek lényegében a beállítási adatokat tárolják el, és a feladatuk a szolgáltatás hatékonyságának, és a felhasználói élménynek növelése, valamint a honlap használatának kényelmesebbé tétele. Ezek az adatok elsősorban a felhasználó gépén tárolódnak, és az adott weboldal csak hozzáfér és felismerheti általa a látogatót.

Ezen sütik használatával történő adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Teljesítményt biztosító sütik

Az ezen csoportba tartozó sütik információkat gyűjtenek a felhasználó meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, a honlapon eltöltött idejéről, valamint arról, hogy mely linkekre, menüpontokra kattintott. Ezek a sütik jellemzően harmadik fél alkalmazásai, és profilalkotásra (vagyis a személyes adatok automatizált kezelésének olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére) alkalmasak, ezáltal az adatokat felhasználó harmadik fél statisztikát készít az adott honlap használatáról, látogatottságáról, illetve adott esetben reklámajánlatokat küld a felhasználó számára. Ugyanakkor ezek az adatok az érintett személy konkrét beazonosítására nem alkalmasak.

Ezen sütik használatával történő adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatók annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A leggyakoribb böngészők süti beállításairól az alábbi linkekre kattintva kaphat tájékoztatást:

 

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy adott esetben bizonyos webhelyfunkciók vagy webhelyszolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

Honlapunkon használt sütik részletes leírásának megtekintéséhez kattintson ide.

Vállalkozásunk a honlap online időpontfoglaló rendszeréhez a saját szerverén futó LatePoint (továbbiakban: LP) bővítményt használja. A bővítmény a foglalás során megadott személyes adatokat saját adatbázisunkba menti, és nem küld tovább harmadik fél részére.

Vállalkozásunk a honlap látogatottságának adatait a saját szerveren futó WP Statistics (továbbiakban WPS) bővítmény használatával méri. A bővítmény a fejlesztő tájékoztatása szerint megfelel a hatályos GDPR előírásainak. A WPS statisztikai célból elmenti az IP-címeket és a felhasználók földrajzi helyét, azonban személyes adatokat nem küld tovább harmadik fél részére. A bővítmény nem ad hozzá sütiket sem a látogatók böngészőjéhez.

Vállalkozásunk a honlap biztonsági funkciónak biztosításához a saját szerveren futó Wordfence Security (továbbiakbak: WS) bővítményt használja. A bővítmény a fejlesztő tájékoztatása szerint megfelel a hatályos GDPR előírásainak. A WS a lehető legmagasabb szintű biztonság és a rosszindulatú támadások kivédése érdekében nyomon követi a webes adatforgalmat. A honlapunkon működő bővítményt úgy állítottuk be, hogy az a felhasználók IP címét ne küldje tovább az USA-ba. Az adatvédelem és a WordFence közötti összefüggésekről további információkat itt olvashat: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/

Vállalkozásunk a honlap sebességének és teljesítményének biztosításához a saját szerveren futó WP Rocket (továbbiakban: WPR) bővítményt használja. A bővítmény a fejlesztő tájékoztatása szerint megfelel a hatályos GDPR előírásainak. Ennek megfelelően a WPR nem tárol és nem fér hozzá a honlap látogatóinak személyes adataihoz, ezen kívül nem ad hozzá sütiket sem a látogatók böngészőjéhez.

Vállalkozásunk honlapjának látogatói számára lehetőség van hírlevélre való feliratkozásra is. Az önkéntes hírlevél-feliratkozók számára honlapunkon keresztül akár reklámokat is tartalmazó hírlevelet küldünk ki e-mail formájában a MailerLite szolgáltatáson keresztül. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi számunkra, hogy nyomon kövessük a hírlevelek megnyitását, és a hírlevelekben elhelyezett egyes linkekre való kattintást. Ezt az információt kizárólag hírleveleink tartalmának javítása céljából használjuk fel.

A MailerLite szolgáltatás egy teljes mértékben GDPR-kompatibilis e-mail marketing platform, amely szolgáltatás rendelkezik minden, a személyes adatok magas szintű védelmének biztosításához szükséges GDPR-kompatibilis technikai és szervezési intézkedéssel, valamint dokumentummal. A MailerLite adatvédelmi tájékoztatója itt érhető el: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

Vállalkozásunk az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást elsősorban írásban, de bármely más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is –  elérhetővé tesz. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatást is biztosítunk, ha a személyazonosság igazolása hiánytalanul megtörtént.

Vállalkozásunk indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételek teljesülése esetén további 2 hónappal meghosszabbítható, amelyről az érintett részére tájékoztatást adunk. Ha valamely okból nem teszünk intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Ezen információkat, az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést Vállalkozásunk díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

A részletes szabályok a Rendelet 12. cikke alatt érhetők el.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon Vállalkozásunktól a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról, jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről, a személyes adatok címzettjeiről, és adott esetben annak tényéről, hogy a Vállalkozásunk harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

 

Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg

Amennyiben Vállalkozásunk a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül tájékoztatjuk. Ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használtuk, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával, vagy ha várhatóan más címzettel is közlöljük az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatjuk az előző 2 pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint  a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származtak-e.

E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

 

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy Vállalkozásunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi pontokban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

Vállalkozásunk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérésére az érintett rendelkezésére bocsátja, amelyért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számítunk fel.

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Vállalkozásunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, vagy kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Vállalkozásunk indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ugyanakkor a törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a Vállalkozásunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Vállalkozásunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Vállalkozásunk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Vállalkozásunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Vállalkozásunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Vállalkozásunk minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Vállalkozásunk tájékoztatja e címzettekről.

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Vállalkozásunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná Vállalkozásunk abban az esetben, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán, vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben Vállalkozásunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés

 • az érintett és Vállalkozásunk közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát a Vállalkozásunkra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az előbbi pontokban említett esetekben Vállalkozásunk köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy Vállalkozásunk részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha a Vállalkozásunk tevékenysége során bekövetkezett adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, Vállalkozásunk indokolatlan késedelem nélkül világos, és közérthető formában tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásnak

 • tartalmaznia kell a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetnie kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetnie kell a Vállalkozásunk által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell az incidensről tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • Vállalkozásunk megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmaztuk, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • Vállalkozásunk az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

A további szabályokat a Rendelet   34. cikke tartalmazza.

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Felügyeleti hatóságok:

 • az érintett lakhelye szerint illetékes Törvényszék
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c)

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy 3 hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az a Rendeletben rögzített jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt lehet megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

 

Aktualizálva: 2023. november 13.

Ezúton értesítjük kedves Pácienseinket, hogy 2023. december 22. és 2024. január 07. között szolgáltatásaink szabadság miatt nem lesznek elérhetők.

Időpontot foglalni és egyeztetni ez idő alatt csak online lehetséges!